Algemene voorwaarden

1. Algemeen
2. Inspanningen
3. Afspraken
4. Betaling
5. Persoonsgegevens & privacy
6. Geheimhouding
7. Aansprakelijkheid
8. Beschadiging & diefstal
9. Klachten
10. Behoorlijk gedrag
11. Recht

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen First Expession en een cliënt waarop First Expression deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen
First Expression  First Expression zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. First Expression zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
a. Uw maakt uw afspraak online via het boeking systeem. Dit is de enige manier en website waar u terecht kunt voor het maken van een afspraak bij First Expression. Voor SPMU behandelingen dient er een aanbetaling verricht te worden. Deze dient direct bij het inplannen van de afspraak online te worden voldaan. Bij het ontbreken van de aanbetaling behoudt First Expression zich het recht om de afspraak te annuleren zonder de klant hiervan op de hoogte te stellen. Afspraken kunnen enkel afgezegd worden 48 uur van tevoren. Hierbij heeft de klant het recht zijn/haar afspraak kosteloos te verplaatsen indien het om een behandeling gaat. In gevallen van annulering/verplaatsen van afspraken waarbij de afspraak binnen 48 uur plaats vindt wordt er 50% van de behandeling in rekening gebracht en dient de klant voor een nieuwe afspraak een eventuele nieuwe aanbetaling te verrichten. U heeft 5 dagen bedenktijd na het verrichten van de aanbetaling. Let op; Vindt uw afspraak plaats binnen 48uur na het verrichten van de aanbetaling dan is de 5 dagen bedenktermijn niet van toepassing en bent u in geval van No show/annuleren uw aanbetaling kwijt.

b. Afspraken kunnen enkel online via het systeem worden gewijzigd/geannuleerd. Wijzigingen/annuleren van afspraken per mail of sms worden niet in behandeling genomen. Merkt u dat uw aankomsttijd later is dan gepland, bel ons direct op. Bent u meer dan 15 minuten te laat, dan wordt 50% van de behandeling gedeclareerd en dient u een nieuwe afspraak in te boeken. Heeft u gebeld om aan te geven dat u wat later bent, dan kunnen wij misschien uw plek nog gereserveerd houden. Overmacht In gevallen van overmacht wordt de afspraak kosteloos verschoven. Bij overmacht kan er gevraagd worden een document mee te leveren waaruit blijkt dat u inderdaad niet aanwezig kon zijn.
Bent u zwanger geworden na het maken van de afspraak? Dan kunt U de afspraak kosteloos verplaatsen, tenzij u binnen de 48 uur belt. Mocht het zo zijn dat u zwanger raakt nadat de eerste behandeling plaats heeft gevonden en de nabehandeling nog plaatst dient te vinden dan wordt deze nabehandeling uitgesteld tot na de bevalling. De nabehandeling wordt daarmee ook omgezet tot een touch up van 1 jaar ( als u binnen 12 maanden na datum van de eerste afspraak uw afspraak inplant). b) Bent u diabetes 1 patient, dan kunnen wij u enkel behandelen met een doktersverklaring. U dient namelijk 24 uur van te voren te stoppen met insuline. Komt u zonder dokters afspraak opdagen dan ben u de aanbetaling kwijt.

4. Betaling
First Expression vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. First Expression vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website en meldt dit altijd voor een volgende behandeling. Prijsverhoging a. In gevallen dat de cliënt de afspraak verzet met minimaal 8 weken en er heeft daarvoor een prijsverhoging plaats gevonden, dan wordt de cliënt daarvoor op de hoogte gebracht en dient de cliënt het nieuwe bedrag te betalen. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet First Expression vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan First Expression aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen First Expression neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. First Expression behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. First Expression zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
Client geeft toestemming aan First Expression om foto’s te gebruiken voor publicatie of reclame doeleinde.

6. Geheimhouding
First Expression is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, First Expression verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
First Expression is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat First Expression is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

8. Beschadiging & diefstal
First Expression heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. First Expression diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten 
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan First Expression. First Expression moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

10. Behoorlijk gedrag 
De cliënt behoort zich tijdens de behandeling behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft First Expression het recht de behandeling te beëindigen.

11. Recht 
Op elke overeenkomst tussen First Expression en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.